De flesta HR-chefer har som uppgift att arbeta långsiktigt med utbildningsstrategier för anställda och medarbetare. Det finns en rad olika invanda tillvägagångssätt för att sköta dessa HR-frågor för att utbilda personalen. Denna artikel beskriver hur elearning utvecklats och hur Klickportalen K3 ger alla organisationer verktyg för att växa genom att systematisera inlärningsprocessen och kompetensvalidera.

Att utbilda personalen är en ständig process som idag på 2010-talet kräver nya angreppssätt. Allt fler har under en längre tid funderat att sätta elearning och utbildning online i centrum för utvecklingen. Men den övervägande majoriteten av företag sitter kvar i gamla tankemönster trots att det finns en rad olika skäl för att effektivisera resursutnyttjandet och lägga eLearning i fokus.
Det som skiljer dagens metoder, teknik och pedagogik från de lösningar som presenterades runt millennieskiftet, när tekniken var ny och oprövad och många testade utan framgång är att de webbsystem som överlevt på marknaden är beprövade och accepterade av marknaden. Kunderna är inte längre testpatruller till verksamhetskritisk kompetenssystem utan kan investera med trygghet och förvissat av att det fungerar och ger synliga resultat i lönsamhet. Ett av de ledande systemen för kunskapshantering är lärplattformen Klickportalen K3 som utvecklats från att vara en ekurslösning till ett fullfjädrat system för all slags kompetensutveckling inom företag och organisationer. Systemet K3 (som det förkortas) har en rad moduler som samverkar för att  ge organisationer, företag och utbildningsverksamheter såsom universitet, lärcentrum, högskolor, gymnasieskolor en fördel i kunskapsöverflyttning med lärarledd undervisning på skärmen i botten, men som även innehåller en rad funktionalitet såsom testutvecklingsverktyg, medarbetarundersökningar, kundenkäter, cv-sammanställningar mm.

Underskattad effekt av fördelar av elearning när man skall utbilda personalen

De företag som har uppgraderat sin syn på elearning som verktyg för att effektivisera sin kunskapsprocess genom att fokusera på elearning har nått en rad fördelar som elearning generellt ger. Bara det faktum att budgeten för kompetensutveckling inte behöver öka utan drastiskt minska är en fördel. Men att det ger så många positiva fördelar för den av personalen upplevda nyttan är ofta en underskattad effekt. Kompetensutvecklingen generellt sett måste vara väl genomtänkt och ligga i linje med vad företaget, organisationen och medarbetarna faktiskt behöver. Det måste även finnas rutiner för att ta tillvara det som medarbetarna lär sig. Denna systematisering av kunskapskraven är en av fördelarna som ett system som Klickportalen K3 ger.
Det råder ingen tveksam om att det både är dyrt och ineffektivt att skicka iväg en och en på utbildning. Resekostnader, övernattning och traktamenten utöver själva kursavgiften adderas ihop till stora summor. Tidsförlusten av att vara borta och de alternativintäkter en fakturerad timme ger för en konsult gör att det är lätt att övertyga elearningens generella fördel.

Men vad händer om personalen inte tar till sig elearning och hoppar över de av ledning och HR avdelningen ställda kraven. Detta varierar från fall till fall. Visst finns det många inom ett företag som inte tar till sig uppmaningen att gå en kurs eller ta en test i ett system som Klickportalen K3. Men det är minst lika många som tar tillfället i akt att på egen hand utforska den stora mängd kurser (ekurser) som ligger inne i K3-systemet. Klick Data har i sitt standardavtal (kallat Sitelicens) gett företagen tillgång till allt material. Administratören av K3 kan välja tilldelning och sovra eller som standard ge tillgång till allt. Användaren har lättillgängliga sökverktyg för att hitta till rätt kunskap. De kan således bara välja att gå ett avsnitt i en ekurs genom att klicka på sök och välja ordet pivottabell för att sen gå igenom det avsnittet utan att ta till sig hela kursen.

På så sätt får personalen just in time en mikrokurs i det som behövs. Vissa har inte den disciplinen eller tillräckligt mycket kunskap för att förstå att det är pivottabell som de skall söka efter och då är det ju en Excelkurs som de behöver för att gå igenom kalkylprogrammets nytta, funktioner och möjligheter från början. Efter att ha gått igenom en ekurs första gången så är det enklare att repetera då man är bekant med uttrycken, begreppen och problemställningarna.Så repetition är elearningens främsta fördel. Man tar utbildningen i den takt som man hinner ta den till sig. Det ger alla undersökningar om upplevd fördel hos användarna entydigt svar på som den kanske främsta fördelen. Inga långa beslutsprocesser att komma igång. Repetition direkt. När man behöver det. Här är stora lönsamhetsvinster för de som räknar och en stor minskning av upplevd stress hos personalen som genom onlineundervisning med utbildning online i K3 får värde som är underskattat för de som räknar mjuka värden.

Så fördelen av att a. spara kurskostnader b. oändlig repetition räcker och blir över för ett investeringsbeslut allt annat lika. Men det finns många fler fördelar och följdeffekter av att lägga elearning i centrum och endast i undantagsfall skicka folk på dyra datakurser.

Givetvis kan inte E-learning ersätta fysiska möten; det är snarare ett komplement till dessa om det är ett självändamål att lära i grupp. Men själva överföring av kunskap, dvs. själva utlärningen och inlärningens moment: Det kan elearningen ersätta. Den praktiska appliceringen av kunskap har ofta med fördel av att vara i gemenskap. I grupp och tillsammans. Men med dagens teknik och t.ex. ett Skypefönster som visar skärmens händelser så kan man skapa fysiska virtuell undervisning där deltagarna är aktiva parter och elearningens undervisning kompletteras . Då får man det fysiska mötet i praktiken som ersätter det traditionella som med avståndens problematik är betydligt dyrare då personer måste ta sig till kurslokaler istället för som med Klickportalen K3: Kurslokalen tar sig till deltagaren.

Välj en lösning som passar er, men dra fördel av alla de erfarenheter som våra 25000 kunder redan dragit. Välj Klick data och en Sitelicenslösning med Klickportalen K3.