Testsystemet Examina E3

Examina E3 är Klick Datas testverktyg i Klickportalen K3 för all form av kompetensinventering.

Examina E3 är testverktyget/ testmodulen i Klickportalen K3 som lever starkt på sina egna meriter och som många kunder har som huvudanvändning i K3. E3 är det perfekta verktyget för att kompetenssäkra valfri kunskap. Här får användarna dels tillgång till över 500 färdigproducerade tester som producerats av Klick Data eller obegränsat antal kundanpassade tester som är skapade av företagets administratör inom valfria kunskapsområden. All kunskap som medarbetare eller elever behöver kunna kan certifieras med Examina E3 och med olika betygsgränser satta av administratören. Möjligheterna med Examina EE3 tillsammans med Testproduktion Q3 är därför helt obegränsade.

Nya kundanpassade tester inom valfria ämnen skapas av administratören i verktyget Testproduktion Q3 oberoende de som är kopplade till Klick Datas e-kurssortiment.

Testerna i Examina E3 kan vara av karaktären a) flervalsfrågor, b) öppna frågor / inlämningsuppgifter, c) undersökningar / enkäter (separerat i egen modul kallad Opinion O3). De kan även vara klustertester som skapas slumpmässigt från olika valda deltester, vilket är perfekt för slutprov och examinering.

Testerna kan genomföras med eller utan tillgång till facit och med diplommöjlighet vid passerad godkändgräns (t.ex. 75%). De kan även vara instuderingstester, med tvång på rätt svar för att gå vidare, s.k. Labyrint eller Duggatester. Testen blir i dessa fall de facto själva kursen. Därav namnet instuderingstest där man får 100% rätt när man är klar.

Variationerna och valalternativen i Examina E3 är skapade så att elever och användare vid varje vald situation kan använda lek och lust i kombination på rätt nivå av tvång. Ett kärnkraftsverks säkerhetsrutiner likväl som en mellanstadieklass minimikunskapskrav om Gustav Vasa kan båda falla under Examina E3´s vingar med goda resultat utefter kunskapskraven som man får förmoda skiljer sig på ett kärnkraftverk än i en skolklass i 4:an (?).

Alla frågor är redigerbara i Klickportalen K3 (wikigrundtanken), så vill man som administratör redigera i Klick Datas frågor eller skapa helt egna eller modifiera andras tester med den tillhörande modulen Testproduktion Q3 så är det möjligt för att kvalitetshöja testinnehåll och målinriktat skapa tester för rätt målgrupp.

Examina E3 innebär således obegränsade möjligheter till certifiering av kunskap inom valfria ämnen och områden i alla organisationer gentemot användarna hos de företag och organisationer som satsar på en Sitelicenslösning med Klickportalen K3 och är den del av K3 som växer snabbast i användning fn. Många företag t.ex. DuPont (55000 anställda över hela världen ) och GE Money Bank använder huvudsakligen Klickportalens Examina E3 för sitt kunskapsändamål. Examina E3 lever således på sina egna meriter inom K3, även om den är en integrerad del av Klickportalen K3 på samma sätt som iTunes och iPod samverkar. (På tal om detta planeras Examina E3 som en applikation / app till iPhone under 2010 för att t.ex. fylla i frågeformulär skapade i Klickportalen K3 vid bl.a anställningsintervjuer )

Mer detaljer om Examina E3:

Testerna i Examina E3 kan vara av karaktären

 • Flervalsfrågor 
  Med flervalsfrågor kan 2-9 svarsval skapas med möjlighet till olika poäng vid olika svarsalternativ. Det normala förvalda är 3 svarsalternativ som de flesta av Klick datas e-kursfrågor är byggda kring. Klick Data producerar löpande egna tester som bygger på 1. Klick Datas e-kurser 2. Andra ämnen såsom Allmänbildning, Språk, Företagsrutiner mm. utan koppling till Klick Datas e-kurser. Allt fler kunder publicerar sina tester i K3 och öppnar upp publicering för andra K3-användare att ta del av, vilket gör att testbanken ökar för varje dag. 
 • Öppna frågor och inlämningsuppgifter 
  Skapas en fråga med endast ett svarsalternativ skapas en öppen fråga som passar bra som inlämningsuppgift där användarna och elevern kan svara fritt efter kunskapsnivå. Det fria svarsvalet kan admin rätta och poänggradera efter eget omdöme eller efter en nivå som satts av frågeproducenten. Ex. "Beskriv fotosyntesen ". 
 • Instuderingsuppgift - Labyrint/ Dugga 
  Den perfekta korsningen mellan kurs och test kallas instuderingstest. Här får användaren en livlina och hjälp till rätt svar med tillgång till facit. Länk till kunskapen finns därför öppet för testdeltagaren vid slutet av test eller vid fråga. Man går vidare till nästa fråga först när rätt svar är angivet, vilket är bra att säkerställa att man tagit del av ett material med eller utan tidsangivelse och tidsmäting. 
  Här kan tvång (eller lek beroende på grundinställning till att lära sig nya saker) på att finna eller kunna kunskap och rätt svar sättas så att t.ex. hopp sker till första frågan om man svarar fel, s.k. labyrinttest, (med samma princip som spelet labyrint där kulan trillar ner och man börjar om) eller med viss tidsfördröjning till nästa fråga, s.k. dugga. Labyrinttest och Dugga skapar således 100% rätt och är en effektiv målstyrning mot ett definierat kunskapsmål. Testen är själva kursen. Därav namnet instuderingstest

  Labyrinttest
  är samma sak som Dugga, med den viktiga skillnaden att man hamnar precis som i spelet labyrint på första frågan om man svarar fel på någon fråga. Det innebär att användaren inte kan chansa på A, B eller C för att gå vidare utan att man de facto måste vara säker på rätt svar innan man går vidare till nästa fråga. Det garanterar således högre kunskapsnivå än duggatest. Även detta med tidsfaktor, vilket gör att elever kan tävla mot varandra i bäst i test, men alla elever har efter genomfört test svarat rätt till 100%. Graderingen av test och kurs blir flytande på ett nytt och anpassat sätt för 2000-talets skola. I en värld där all kunskap redan finns på Google lär man sig faktakunskaper genom ett testorienterat synsätt med länkar till faktabaserade hemsidor på t.ex Wikipedia eller till företagstes intranät för interna kvalitetssäkringade styrdokument.

  Instuderingstester
  vinner nu snabbt populäritet för att man kan koppla ett test som skapas på nägra minuter till ett material man redan publicerat och som det tagit dagar, veckor och månader att ta fram och som är viktigt för målgruppen att kunna, t.ex. företags grundvärderingar, nyckelmål, mm. De som tagit kompetensfrågor på allvar, inte minst i de finansiella kristider som infunnit sig under 2008-2009, förstår vikten av att effektivisera sin verksamhet och målstyra sin organisation mot tydligare krav inom ramen för en ISOcertifiering eller som en del av målet att nå en sådan. Detsamma gäller skolor och utbildningsinsitut som upptäcker enkelheten och styrkan i Klickportalen K3 för att målstyra kunskaper gentemot sina elever som många gånger är en del av processen att skapa frågor i testerna.

  Vid slutprov kan sk. klustertester genomföras. Administratören plockar då frågor från andra deltester. Dessa frågor slumpas efter en vald vikt. Ex. Slutprovet och klustertestet "Svåra ord" hämtar frågorna från deltesterna "Svåra ord på A", "Svåra ord på B" och "Svåra ord på C" osv. Antalet frågor väljer administratören ut i antal frågor eller i procent. (Fler antal frågor från "Svåra ord på A" kan sålunda väljas än t.ex. ur deltestet "Svåra ord på Q" . Om eleven tar om testet slumpas nya frågor fram utifrån deltesterna, precis som teooriprovet på körkortstestet. Klustertester i Klickportalen K3 har därför snabbt blivit ett populärt verktyg för testproducenter inom en rad områden.

  På företag kan man givetvis enkelt anpassa en rad mallar som redan finns med i Klickportalen K3 inom ämnen som t.ex Arbetsmiljö, Företagspolicies, Grundkunskap för nyanställda, Produkter, Visioner & Mål osv. Det innebär att kvalitetssäkring med ISOstandarder, tex ISO 9001 och ISO 14001 blir enkla att genomföra. SIS som arbetar med ISOcertifiering i Sverige är t.ex. kunder till oss själva sedan mars 2009.

  Testerna kan slumpas utifrån en databas av frågor så att testtagaren får olika frågor vid varje testtillfälle, liknande körkortsprovet. De kan också komma i den ordning som testproducenten önskar utan slump. Alla testresultat samlas för deltagaren och för administratören (samlat för fler elever) via modulen Admin A3. Efter genomförd test med godkänt resultat (nivå styrd av admin) kan testdeltagaren få diplom utskrivet för genomförd test. Med dugga får man ett intyg. Testsvaren kan vara synliga för testtagaren efter test eller dolda (styrs av admin). Person med fulla administrationsrättigheter (Admin) kan utse gruppadmin som har rättigheter att skapa tester, t.ex. projektledare för sin grupp.
 •  Undersökning
  I en enkät och undersökningsfråga ges samma val som i en flervalsfråga, men inget svar är "rätt" eller poängbedöms, dvs. de kan användas som undersökningar eller enkäter som även kan skickas ut för att få in anonyma svar, t.ex undersökningar av arbetsklimatet på företaget. Sedan våren 2009 ligger denna del av Klickportalen K3 in under en egen modul: Opinion O3 för att mer synliggöra detta viktiga och kraftfulla verktyg för våra Sitelienskunder som även får denna funktionalitet med i Sitelicensinvesteringen.

  Examina E3 fungerar som enskild modul som självständig produkt eller väl integrerat med Klick Datas e-kurser (fn. >210 st). Skolor som satsar på Examina E3 har elever som tillsammans bygger upp en databas av frågor runt sitt kursmaterial och som delar testerna med sina medkamrater. Det finns redan ett hundratal Allmänbildningstester att använda och bygga vidare på i en rad skolämnen.

  Testerna kan skrivas ut på papper eller användas direkt på skärm under en viss angiven tidsperiod för testtillfället med en inställd maxtid för att avge svaren.

  Efter testerna kan man ge användaren möjlighet att se svaren för omedelbar återkoppling eller ha dem dolda.

  Varje elev ser sina egna testresultat på sitt eget konto i K3 under modulen Statistik S3. Administratören får en vidare syn av resultaten med grupp likväl som individnivå och kan t.ex. söka efter en viss kompetens inom företaget. Allt är välintegrerat i Klickportalen K3 och utvecklas kontinuerligt alltefter våra kunders ökade användning och därmed nya spännande krav.

Kortfattad sammanfattning om Examina E3 
Examina E3 (förkortas E3) är en modul i det webbaserade utbildningssystemet Klickportalen K3 (förkortas K3) , se http://www.k3.nu , som innefattar alla tester som producerats av Klick Data kopplat till Klick Datas e-kurser med fn. ca. 7000 frågor. Kopplat till Examina E3 innefattar också möjligheten att fritt redigera testerna skapade av Klick Data samt möjlighet att skapa helt egna tester i valfria ämnen via modulen Testproduktion Q3 som är en del av det administrativa systemet Admin A3 i Klickportalen K3.

Fotnot. Examina E3 hette i sin första version Examina 97 och lanserades redan 1997. Klick Data har varit ett ledande företag inom testindustrin sedan dess.

Hittar ni något bättre webbaserat eller annat system för att kvalitetssäkra kunskap i år och kommande år än Examina E3 i Klickportalen K3 ?

Kontaka mig för full demo av Klickportalen K3

Hör av er till oss på tel. 08-667 4980 för en personlig demo av K3
via våra säljare som även ger er en offert baserat på era behov. 
Eller fyll i vårt kontaktformulär här så kontaktar vi dig.
Välkommen till elearning med Klickportalen K3!

Funktioner i KlickportalenW3
E-kursspelare W3 är Klick Datas egna kursspelare med ett omfattande sökindex.

E3
Examina E3 är Klick Datas testmodul för alla former av kunskaps- inventering.

S3
Statistik S3 ger alla användare översikt av sina resultat med bla utskrift av diplom.

K3Direkt
K3Direkt gör det möjligt att skriva sökbegrepp som tar dig direkt till rätt avsnitt i en e-kurs.

A3
Admin A3 ger administratörer all översikt och kontroll av kompetens- utvecklingen och ROI.

I Uppgifter U3 styr admin kunskaps-inlärningen i K3 med tidsbestämda delaktiviteter.

Q3
Testproduktion Q3 är producent- verktyget som skapar certifieringar, enkäter, frågor och tester i Examina E3

D3
Med Egna Dokument D3 i Admin A3 blir K3 en smart kompetens- plattform för E-kursspelare W3 är Klick Datas egna kursspelare med ett omfattande sökindex.

O3
Med Opinion O3 skapar du interna medarbetar- undersökningar och externa kundenkäter.

C3
Alla resultat och erfarenhet samlas upp i K3s cv-verktyg Certifiering C3.